عکس نوشته عاشقانه

خانمه واسه همسرش فرستاده:

دوستت ندارم اندازه اقیانوس،

چون یک روز خشک میشه…

دوستت ندارم اندازه خورشید،

چون یک روز خاموش میشه..

دوست ندارم اندازه باران،

چون زود قطع میشه…

دوستت دارم به ندازه روت،

که هیچوقت کم نمیشه

متن عاشقانه روی عکس

" تــــــــــو " !!

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ

" בوســتـش בارم "

همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב

و تــا مــرا نـخنـבانـב בســﭞ بـرבار نمے شوב

هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ پـــُـر اسـﭞ از

شـور و شـاבے و زنـבگے …

" تــــــ♥ــــو "

همیشه هــمــانے …

عشق غمگین تنهایی

اگه مَردی … ؟

مَرد بمون … اگه نیستی … نامَردی نکن … !!

اگه تنهایی … ؟!!

تنها بمون … اگه نیستی … تنهاش نذار … !!

اگه نجیبی … ؟!!

نجابت کُن … اگه نیستی … هرزگی نکن … !!

اگه عاشقی … ؟!!

… عاشق بمون … اگه نیستی … حُرمتِ عشقو نَشکَن

متن عاشقانه با عکس زیبا

گفت جبــــــران میکنم !!

گفتم کـــدام را ؛

عمــــــــــر رفته را !!

روی شکستــه را !!

دل مــــــــرده اما تپیــــــــــــده را !!

حالامن هیــــچ … جــواب این تارهای سفید مــــو را میدهـــی !!

نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیـــر شده ای !!

گفتم جبـــــــــــران میکنی !!

گفت کدامش را . !!!

متن عاشقانه با عکس غمگین

یک مترسک خریده ام !

عطر همیشگی ات را به تنش زده ام ! درست مثل توست ،

فقط اینکه روزی هزار بار از رفتنش مرا نمی ترساند

متن عاشقانه همراه با عکس زیبا

لــــــــــبخنـــد مــــی زنـــم

فکر نکــن بازی را بـــــرده ای

نمـــــــی دانی ، با هـــــر کســـی رقــــابت نمی کنــم . . .

 

متن عاشقانه همراه با تصاویر زیبا

میدانی رفیق . . .

وقتی نخواستنت…

آروم بکش کنار …

غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره است

اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی . .