عکس نوشته های پسرونه غمگین و طعنه دار برای پروفایل آماده شده در ادامه می توانید آنها را دانلود و استفاده نمایید.

عکس نوشته های پروفایلی غمگین پسرونه

لــعــنــتـــ بـــه عــشــقـــی کـــه بــا هــوس اشــتــبـــ گــرفــتــه مــیــشـــه ....آآآآی .... آقـــا پـــســـر حــواســتـــو جــمــع کـــن ....ادعــات مــیــشــه دوســتـــش داری هـــا ؟؟؟؟قـــبـــولـــ .... یــادت بــاشــه ...عـــشـــقــــی کــه بــیــنــتــونــه رو بــا نــگــاهِ هــوس آلــود نـــکـــشـــی هـــا .....حــیـــفــــِـــ ......فــقــط جــهــت اطــلــاعِ بـــود ..

عکس نوشته پسرونه غنگین

 ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ !.......ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻓﺘﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺭﻭﺵ 2 ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪﻥﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻦ ﺑﻌﺪﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺸﯽﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ 18 ﺩﯾﮕﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎﺭﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯼﺣﺎﻻ 5 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ 50 ﺳﺎﻟﻪﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻫﯿﺰﯾﻪﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ) ﺁ ( ﺍﻭﻟﺶ ﺗﺎ ) ﯼ ( ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻤﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻪ ﻭ ﺣﺼﺎﺭﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﺖ ﺳﭙﺮ ﻧﺎﻣﻮﺳﺘﻪ

عکس پروفایل پسرانه تلگرام

مرد بودن قـــانـــون دارد!الکے نیستـ !بایـد محکمـ باشے ،متیـن باشے ،یکـ دل باشے و یکـ رنگـ !بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے !بایـد درد دل بشنوے !آرامش ببخشے !بایـد بغـض هایتـ را بخورے ...بایـد سنگیـن باشے !یاد بگیرے پـدرے کنے !زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧ گامهاے تــو را مے پذیرد !و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها، بایـد مـرد باشے !

عکس پروفایل مردانه سنگین

 

عکس تیکه دار سنگین با متن

 

عکس نوشته های طعنه دار جدید

 

کانال تلگرامی عکس پروفایل پسرانه

 

تهیه کننده: تیک سان