جاذبه ی سیب ، آدم را به زمین زد
و جاذبه ی زمین ، سیب را !
فرقی نمیکند"سقوط"
سرنوشت ِ دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

 

سقوط …

تاوان پریدن با بعضی هاست … !

عکس و تصویر من از بلندای یک عشق سقوط کرده ام ....
ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم
دستان خدا همواره با من است
قلب من خانه خداست
عکس و تصویر آری...عشق در وقت سقوط باهم بودن است.....
تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود،
یادمان باشد
سنگها نه خرده حسابی باپاهای لنگ دارند
نه قرار و مداری با پاهای سالم!
پس باورهای اشتباه را کنار بگذاریم ...
هر سقوطی
پایان کار نیست…
باران را ببین،
سقوط باران
قشنگترین "آغاز" است...