عکس و تصویر
سایہ ے عشـ❤️ــقت ڪــہ بر سرم باشد.. باران سختیها مرا خیس نمیڪـند...! من زیر چتر عاشقے ات آسوده ام دانــہ هاے باران نــظاره گــر این خوشبــختے هسـتند 💞
عکس و تصویر
 
دست مرا محکم بگیر و ول نکن من از بلندی روزهای بی‌تو می‌ترسم