عکس نوشته آیه های قرآن

تصاویر باکیفیت همراه با آیات قرآن

عکس نوشته های زیبای قرآنی

حال که موضوع دوزخ و بهشت امری حتمی است ،🌼 🍃
پس مردم را اندرز ده و از اینکه دشمنان نسبت های ناروا به تو می دهند ترسی نداشته باش

 

عکس نوشته های زیبای قرآنی
 

این آیه می خواهد بگوید اگر قرآن ساختگی باشد آنان نیز می توانند نظیر آن را بیاورند،🍁 اما چنین نیست و آنان از آوردن کتابی همچون قرآن ناتوانند🍁

عکس نوشته های قرآنی برای پروفایل

این آیه بر توحید محض و تنزیه ذات اقدس الهی دلالت دارد.

 

عکس نوشته های قرآنی جدید
 

در نیکوکاری و پرهیزکاری یکدیگر را یاری کنید [ تعاون ] 📚 سوره مبارکه مائده ، آیه دوم