من معترضم ….
با “علف” خوردن گاوها در مزرعه هیچ مشکلی ندارم !
اما …
به گاوهایی که در بین ما می گردند ؛
و “عمر” ما را می خورند معترضم … !

عکس نوشته های طعنه دار جدید
حوّایت می‌شدم
اگر سیبِ سرخی داشتی
حیف «آدم» نیستی………!
عکس نوشته های طعنه دار سنگین
ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ
ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﺁﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺯﻻﻟﻪ
ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﺵ ﺑﺎﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﻦ !
آﺭﻩ..!
عکس نوشته های طعنه دار خفن
حضورت در کنار من معجزه نبود
نبودنت هم فاجعه نیست
فردا روزِ دیگری برای من خواهد بود
بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت . .
عکس نوشته های طعنه دار عاشقانه

بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم
از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم
بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،
ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم

 

من از عشق گفتم / تو مدل ماشینم را پرسیدی
من از محبت گفتم / تو محل زندگیم را پرسیدی
من از دوست داشتن گفتم / تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی
من از ارزش ها گفتم / ارزش هایی که قیمت ندارند

امّا تو
تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی .