عکس و تصویر خسته ام

بی وفایی ...از این همه درد انتظار ...از این همه حسرت ... از این همه اشک ... از این

همه ناله و فغان ... خسته ام ... آری ... خسته ام ... از دست خودم خسته ام از

دست این زندگی که برایم سیاه بختی آورده است خسته ام ...

 
عکس و تصویر میدانی؟ حالا که دقت میکنم میبینم دلم دیگر خیلی چیزها را نمیخواهد .. دیگر به ...
 

از دست روزگار بی معرفت از دست  مردم بی معرفت ... ای خدایم دیگر از

زندگی سیرم ... از خودم سیرم ... از دنیا سیرم... ای خدایم گوش کن صدایم ...

من خسته ام...

عکس و تصویر از یه جایی به بعد آدما خسته میشن خسته که بشن شاید نرن ، اما ...

دیگر عشقی پاک و مقدس در میان مردم نیست سفره ی دل مردم همش دروغ

است ... به ظاهر پاک و صادقانه است ... ای خدایم ای معبودم خسته ام ... کو

زندگی پاک و مقدسانه ... کو دست عشق و محبت ... کو سفره ی وفا و

 
عکس و تصویر خدا یک مرگ بدهکارم هزار آرزو طلبکار. خسته ام یا طلبم رو بده یا طلبت ...

از این مردم که به ظاهر صادق و با وفا ...

خسته ام ... از دوری ...از درد انتظار از این بیماری نا علاج خسته ام

از این همه دروغ و نیرنگ خسته ام ...