بی وفایی ...از این همه درد انتظار ...از این همه حسرت ... از این همه اشک ... از این

همه ناله و فغان ... خسته ام ... آری ... خسته ام ... از دست خودم خسته ام از

دست این زندگی که برایم سیاه بختی آورده است خسته ام ...

عکس نوشته خسته شدم بریا پروفایل
 
 

از دست روزگار بی معرفت از دست  مردم بی معرفت ... ای خدایم دیگر از

زندگی سیرم ... از خودم سیرم ... از دنیا سیرم... ای خدایم گوش کن صدایم ...

من خسته ام...

عکس نوشته خسته شدم

دیگر عشقی پاک و مقدس در میان مردم نیست سفره ی دل مردم همش دروغ

است ... به ظاهر پاک و صادقانه است ... ای خدایم ای معبودم خسته ام ... کو

زندگی پاک و مقدسانه ... کو دست عشق و محبت ... کو سفره ی وفا و

عکس نوشته درباره خسته شدم از زندگی
 

از این مردم که به ظاهر صادق و با وفا ...

خسته ام ... از دوری ...از درد انتظار از این بیماری نا علاج خسته ام

از این همه دروغ و نیرنگ خسته ام ...

 
عکس  با متن درباره خسته شدم برای پروفایل
گاهــی دلَم میگیره...
گاه زنــدگی سَخت میشــه...
گاه تنهـایی آرامِش می آرـه...
گاه گذشتــه اذیتم میکنـه...
این گاه ها...
گهگــاه تمام روزوشب مَن میشنــد..
آن وقت بـُغض گلویم رومیگیره...
دُرُست مثل همیــن روزها...
عکس  خسته ام با متن برای تلگرام
+تو چــه میفهمـی چه زجــری داره کســی که عمرش و احســاسِش تلف شــده پای هیچ و پوچ.
چه حـِس دردنـاکیـه زَخمـی که گذاشتــی رودلم و مرهمـی نداره.
احســاساتـَم یخ زده،ایـن روزا فقط سـَرم دردمیکنــه.
چرا همه فکــر میکنن فـَراموشِت کردم؟چرا فکرمیکنن اینقــَدر آسونه فراموش کردن کسی که یه روز زندگیــم بود و روز دیگــه همه زندگیــمو باخودش بـُرد؟
وختــی اشکای شورَم روصورتــَم میماســه کجایی که پاکـِشون کنــی؟
عکس جدید خسته ام غمگین برای پروفایل
ﯾِـکــ ﮔـــﻮﺷــہ ےِ ﺩِﻧــــﺞ

ﯾـکــــ ﻧﻘﻄـــــہ ۰

ﯾــکـــــــ ﻋــــﺎﻟﻤـِہ ﺑُﻐــــﺾ

ﯾـــکـــــــــ ﺩُﻧﯿـــﺎ ﺣــَﺮﻑ

ﯾــــکــــــــــ ﺩﻝِ ﺷﮑـــﺴﺘـــہ

ﻭ ﺑــے ﻧـَــﻬﺎﯾﺖ ﺧــــﺎﻃﺮﻩ

ﮐــﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑَﺮﺍےِ ﺟـَــﻮﺍﻥ ﻣـَـﺮﮒ ﺷُﺪﻥ

عکس پروفایل خسته شدم برای پروفایل
عشق یک مرد را با حرفهایَش نه ؛

از رفتارش باید فهمید ؛

عشق یک زن را هم میتوان ...

چه میگویم من ...

زن که عاشق نمیشود !!!

دیوانه میشود ...

تصاویر درمورد خستگی برای تلگرام
 

یادم باشدحرفی نزنم که به کسی بربخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزاردهدکسی را

یادم باشدکه روز و روزگارخوش است

وتنهادل مادل نیست.

یادم باشدبایددربرابرفریادها سکوت کنم وبرای سیاهی ها نوربپاشم.

یادم باشدازچشمه،درس خروش بگیرم وازآسمان،درس پاک زیستن.

یادم باشدکه سنگ،خیلی تنهاست.

عکس جدید درباره خسته ام
باز هم باران و یک احساس شیرین و قشنگ

باز شد آرامشی سهم دلِ غمگین و تنگ...

اشک هایم بی اجازه باز می بارد ولی.....

محو شد انگار در دل، جای پای سخت سنگ

کاش این حال خوشم در من نمیرد هرگز

بیقراری کاش قلبم را نگیرد زیر چنگ.......

با طنین دل نوازش روح من جانی گرفت

باز باران چهره ی بی رنگ من را کرد رنگ