ب خاطرش با همه سرد شده بودم و ب همه گفتم نه نمیدونسم دو روعه

 

عکس نوشته تنها توان سکوت دارم
 

حالمان بهتر می شود

روحیه مان شاداب تر و قوی تر می شود 

و زندگی زیبا تر می شود

به شرطی که یادمان نرود ...

جزخودمان 

برای دیگران هم

آرزوی خوب داشته باشیم

 

عکس و تصویر تف بر منو سکوت منو شعرم تف بر تو بادو زندگیو شاید تف بر کسی ...
 

تو هیچ می دانستی از سکوت هم می شود الهام گرفت؟ که روشنی همیشه بشارت بخش و پرواز همیشه هم رهای

تو هیچ می دانستی از سکوت هم می شود الهام گرفت؟

که روشنی همیشه بشارت بخش

و پرواز همیشه هم رهایی بخش نیست؟

که باید ساعت ها فقط بنشست تا رهایی آموخت؟