همراه باشید با عکس نوشته هایی با موضوع اقامون عشقمه،خصوصی های من و اقامون،اقامون میگه من نفسشم،عکس نوشته اقامون میگه،عکس آقامون گفته باس اینجوری باشی،عکس اقامون گفته جدید،آقامون گفته عکس نذار،من واقامو

 

عکس و تصویر من و آقامون

♡سلامتی مرد زندگیم♡ آقامونو میگم⭕

وقتی من صداش میکنم نمیگه ها یا بله،
داد میزنه میگه بگو خانووومم جووونم عشقم....

وقتی باهاش قهر میکنم اون قهر نمیکنه،
میاد لپمو میکشه میگه حق بامنه ها نیم وجبی اما آشتی نفسمممم عمررررمممم...

وقتی میگم نسبت بهم بی محلی،
نمیگه آره تو اینجوری فکر میکنی!!!!
وقتو بی وقت بهم مسیج میزنه میگه ببین من به فکرتم
عروسک قشنگه خودم...

وقتی میبینه ناراحتم بیخیال از ناراحتیم نمی گذره،
میاد اونقدر قلقلکم میده تا بخندم،میگه نبینم خانوم من
غمگین باشه...

وقتی بهش میگم دلم خیلی گرفته نمیگه پاشو برو بیرون یه دور بزن،میگه زود پاشو بپوش ببرمت جایی که دل پرنسسم
وا شه ..مگه من مردممم..

وقتى میگم نه عزیزم،حوصله ندارم،
نمیگه باشه هرجورمیدونى.میشینه تاصبح قربون صدقم میره و از نقشه هامون میگه...جورى که
بی حوصلگیم یادم بره.

man va aghamun
عکس و تصویر من و آقامون
من دخترم...
اگه خودمو لوس نکنم
اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم
اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیوونه نشم
اگه از نظر دادنات خوشحال نشم
اگه به خاطر تو به خودم نرسم
اگه سر به سرت نذارم
اگه برات گریه نکنم
اگه وقتی آلوچه میبینم پیرهنتو نکشم
اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی
اگه بهت نگم آقامون...
اگه برات مظلوم بازی در نیارم
اگه از سرو کولت نرم بالا
اگه برات عشوه نیام
اگه گوشتو نپیچونمو بگم تو فقط ماله منی!!!
اگه ناغافل دستاتو نگیرم
اگه وقتی کار بد کردم با ترس بهت نگم
اگه لج بازی نکنم
اگه ....
اون موقع تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!
تو عاشق اینی که من یه خانوم کامل باشم!خانم تو!
اما...!!
تو پسری....
اگه برام غیرتی نشی
اگه روم حساس نباشی
اگه ته ریش نداشته باشی
اگه باهام مهربون نباشی
اگه بهم اخمای کوچولو نکنی
اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو!!!
اگه دستمو محکم نگیری
اگه نگی هرکاری کردی راستشو بگو تا ببخشمت
اگه سربه سرم نذاری
اگه قربون صدقم نری
اگه نگرانم نشی
اگه بهم نگی عروسک من
اگه نگی من توی زندگیت مهمترینم
اگه ....
اونوقت منم دیوونه عاشق تو نمیشم!
من تورو مرد میخوام! مرد خودم!
پس بیا و مرد باش!
من و تو همون آدمو حواییم!
من لطافت نگه میدارم تو صلابت!
پس دیگه زیرابرو برندار... مثه دخترا لباس نپوش...
بیا سعی کنیم واسه هم بهترین باشیم
من بهترین دختر واسه تو !
تو بهترین پسر واسه من...
عکس و تصویر من و آقامون یهووویی
بااقامــــــــون دعوام شــد اعصابمم خرده
شارژمــــــــ ندارمـــــــــــ
بش بزنگمــــــــــ
اونم نزنگیـــــــــد
الان چیکال کنمـــــــــم هان
عکس و تصویر من و آقامون

مـــ ـــرد باید خوشتیپ باشهــــ
قدش بلـــ ـــند باشهــــ
ازشـــ ک جدامیشیـــ دستاتـــــ بوی عطر دستشـــو بده
بایـــد وقتـــیـــ حســـودے میکنیـــــ بغلتـــــ کنهــــ بگهــــ من فقطــ مال توام
موقع خرید کردن چشمشـــــ باید دنبالتـــ باشهـــ ک از چیــــ خوشتـــ اومدهــــ
باید وقتیـــ خودتو لوســ میکنیــــ قدو دلش اب شهو ببوستتـــــ
وقتیــــ دستاشو میگیریـــــ چند لحظهـــ یبار دستاتو فشــ ــآر بده
باید وقتیـــ میگم عاشقتمــ نباید بگیـــ منم همینطور باید داد بزنیـــــ بگیــــ منم عاشقتـــم
خانومی
پسرباید وقتیــــ بغلش میریــــ بغلش بهتــــ احساســـ ارامشــــ بده ن حوســـ
اول ک میبینتیـــــ لپتو گاز بگیره سرتو بزاره روسینش بگی عاقا بدون تو زندگیـــ
برام محــاله دستشو بگیری بگی فقط مال منی
اونمـــــ بت چشمک بزن بگه چشم

عکس و تصویر من و آقامون یهویی خخخخخخ

قبـــ ـــل اومدنتــــ برات ارایشــــ کنمـــ
عطربزنمـــــ  لبـــ ــــاسیو ک دوس داریو بپوشمــــــ
وقتی  میاےخونه برم ی جا قایم شمــــ بعد توهمــــ صدا بزنــیــــ
ســـاحـــل خانومــــــ ــم
عشق عاقاشــــــ
منم جیــــــــــــــــــــغ بزنمــــ بیام بیرون بگــــــم
 اینجــــامـــــ عخشــــ خانومشـــــ
بوستم میکنمـــــ دستمو حلقـــه میکنمــــ دور کردنتــــ
بگمــــ نیگامــ کن اقایی توهمــــ نیگا کنیـــــ بگیـــــ عاشتقتمـــــ ساحـــل
منم بگمـــــ عاشقتم مهـــــدے خودمــــــ
باصدای مردونـــ ــــه بخند منم باصدای زنونه واست خودمو لوســـ کنمــــ
بری جلو ایینه ک لباساتو دربیاااری
منــــ از پشت سرتــــ تو ایینه بت چشمکـــــ بزنمــــ توهم از تو ایینــــ بم چشمکــــ بزنی
بعد خودمــــو سریع بندازم رو تختـــــ
بگم بغل بغل بغــــل بغـــــل بغـــل توهم نیاے منم لبو لوچمــــ اویزون شــــه
بااعصابیـــ ـــت بیام طرفت دستتــــو بگیــــرم بندازمت رو تختــــ سرت داد بزنمـــ
بگمــــ
گفتم بغلــــ میخوامــــ

عکس و تصویر من و آقامون همین الان یهویی
 
تهیه و تنظیم : تیک سان